Stichting Intermobiel

Vervoersvoorziening

Wat is de vervoersvoorziening WVG?

Korte omschrijving
Wanneer u door uw beperkingen niet met het openbaar vervoer kunt reizen, en ook niet met de fiets, bromfiets of eigen auto kunt komen waar u heen moet, dan kunt u bij het Zorgloket een aanvraag indienen voor een vervoersvoorziening.

Uitleg
Wanneer u in aanmerking komt voor een vervoersvoorziening zijn er verschillende mogelijkheden. Om vast te stellen of u in aanmerking komt voor een vervoersvoorziening, kan een medische keuring noodzakelijk zijn.

Wie kan het aanvragen?
Iedereen die niet met het openbaar vervoer, fiets, bromfiets of eigen auto kan reizen, kan een vervoersvoorziening aanvragen. De wet kent geen leeftijdsgrens. Het aanvragen van een gehandicapten vervoersvoorziening is gratis en dient te gebeuren bij de gemeente. Enkele gegevens die de gemeente hiervoor benodigd zijn:

 • Naam en adres van de aanvrager
 • Identiteitsbewijs
 • Gegevens over de werksituatie
 • Gegevens over de gezondheid
 • Gegevens over het gewenste vervoer en de kosten daarvan
 • Opgave van het inkomen (bankafschriften of loonstrook, waarop staat wat uw maandelijks netto inkomen is).
 • Eventueel een gezondheidsverklaring waaruit blijkt dat de aanvrager invalide is


Wanneer
Er zijn verschillende vervoersvoorzieningen:


Aanvullend openbaar vervoer
Als u door een handicap geen gebruik kunt maken van het reguliere openbaar vervoer, dan kunt u voor een vervoersvoorziening een beroep doen op de gemeente. Gehandicapten met een WVG- indicatie hebben daarbij de keuze uit:

 • een kortingspas waarmee zij tegen openbaarvervoertarief met Regiotaxi KAN kunnen reizen + een onkostenvergoeding van € 117,- per jaar (bedrag per 2005);

  of
 • een vrij te besteden bedrag van € 345,- per jaar (bedrag per 2005). De kortingspas komt dan te vervallen. U kunt immers met dit bedrag op een andere wijze uw vervoer regelen en/of van Regiotaxi KAN gebruikmaken tegen het volle tarief. Om een keuze te maken die het beste bij uw situatie past, speelt een afweging in kosten een belangrijke rol. Daarnaast zal uw keuze afhangen van het feit of u een eigen auto heeft en/of u de mogelijkheid hebt vrienden/buren in te schakelen voor uw vervoer. U kunt in ieder geval kiezen voor het vervoer dat u het prettigste vindt en u de meeste zekerheid biedt.

Regiotaxi:
Regiotaxi KAN is een vervoersysteem, aanvullend op het openbaar vervoer, dat u voor de deur ophaalt en u precies op de plek afzet waar u moet zijn. Regiotaxi is voor iedereen en voor verschillende doeleinden geschikt! Passagiers, jong en oud, valide of minder valide, voor gezellig naar de schouwburg of samen winkelen, het ziekenhuis of tandarts, of om wat voor een reden u dan ook op stap gaat: Regiotaxi brengt u daar naar toe. Om gebruik te maken van de taxi dient u een uur van te voren zich aan te melden.

Het tarief bij de Regiotaxi-KAN is € 1,77 per OV-zone, de 2e reiziger mag voor de helft van de ritprijs meereizen. Het maximaal aantal zones dat per rit mag worden gereisd bedraagt 5 zones (excl. de te betalen opstapzone.) Voor de 5e reiszone zal met ingang van 1 september 2005 het dubbele tarief ad € 3,54 in rekening worden gebracht. Wil men nog verder reizen dan 5 zones, dan zal een commercieel tarief van € 7,69 per zone per persoon worden berekend.

Bij collectief vervoer is het mogelijk dat gezinsleden meereizen met de gehandicapte. Meereizenden betalen hetzelfde bedrag als de pashouder. Als een begeleider medisch gezien noodzakelijk is, kan deze gratis meereizen.

Voorwaarden
· u kunt door uw belemmeringen geen gebruik maken van het openbaar vervoer.

Voor vervoer buiten de regio bent u aangewezen op Valys.

Vervoerskostenvergoeding

Als u om medische redenen geen gebruik kunt maken van Regiotaxi, is het mogelijk dat u in aanmerking komt voor een individuele vervoersvoorziening. Deze individuele vervoersvoorziening wordt uitsluitend verstrekt als u op medische gronden op individueel vervoer bent aangewezen. Een aangepaste auto, vervoer per individuele taxi of vervoer door derden kan dan worden vergoed vanuit de WVG.

Voor vervoerskostenvergoedingen geldt in het algemeen een inkomensgrens. Is uw inkomen hoger, dan wordt u geacht de kosten zelf te kunnen betalen.

Scootmobielen en fietsen
Speciaal voor het afleggen van korte afstanden kunt u in aanmerking komen voor een scootermobiel of aangepaste fiets. Onder een aangepaste fiets wordt bijvoorbeeld verstaan een driewielfiets. Tweewielfietsen komen niet voor vergoeding in aanmerking.  

Voorwaarde bij het verstrekken van een fiets is, dat u voor het algemeen gebruikelijk zijn van een fiets een bijdrage verschuldigd bent van € 500,-. Algemeen gebruikelijk wil zeggen dat een ieder geacht wordt een fiets is zijn bezit te hebben en de aanschafkosten daarvan te kunnen bepalen. De aanschafkosten van een standaardfiets zijn bepaald op dit bedrag. De meerkosten van een aangepaste fiets worden vergoed.

Auto- of auto-aanpassing
Wanneer vervoer per taxi of Regiotaxi voor u geen mogelijkheid is, kunnen op basis van een medische indicatie de kosten van aanpassing van uw eigen auto vergoed worden of kan een bruikleenauto of overdekt invalidenvoertuig verstrekt worden. Voor de bruikleenauto geldt een inkomensgrens en voor aanpassingen aan uw auto wordt een inkomensafhankelijke eigen bijdrage gevraagd. Voor meer informatie over autoaanpassingen, klik hier.

Levertijd
Maximaal 8 weken, met mogelijkheid tot verlenging (daarover bericht de gemeente u).

Meenemen
U moet meenemen:
· identiteitsbewijs (bij het indienen van de aanvraag);
· uw inkomensgevens (bankafschriften of loonstrook, waarop staat wat uw maandelijks netto inkomen is).
De gemeente maakt fotokopieën van deze gegevens.

Bezwaar en beroep
Wanneer de gemeente niet binnen zes weken beslist en verzuimt voor het einde van de termijn de aanvrager daarvan op de hoogte te stellen, kan de aanvrager beroep aantekenen bij de rechtbank tegen het uitblijven van een beslissing.Tegen de afwijzing van een aanvraag of het niet ontvankelijk verklaren kan op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht bezwaar aangetekend worden, gericht aan het college van Burgemeester en Wethouders, binnen zes weken na verzending van de beschikking.Indien het college van Burgemeester en Wethouders het bezwaar afwijst, kan de aanvrager beroep aantekenen bij de rechtbank.