Stichting Intermobiel

regeling zittend ziektevervoer

Wat is zittend ziektevervoer?
Vanaf 1 juni 2004 is de regeling gezondheidsvervoer (zittend vervoer) gewijzigd. Zittend vervoer is vervoer met taxi, openbaar vervoer of eigen auto naar een ziekenhuis of behandelcentrum. De nieuwe regeling heet Regeling Ziekenvervoer Ziekenfondswet. Dat houdt in dat je een OV-vergoeding, een vergoeding voor het gebruik van eigen auto (24 cent per kilometer) of taxivervoer kunt krijgen.

Hoe is de vergoeding geregeld?
In juni 2004 heeft de overheid de regels voor zittend ziekenvervoer flink aangescherpt, waardoor nog maar een beperkte groep patiënten vanuit de basisverzekering aanspraak kan maken op een vervoersvergoeding.
In aanmerking komen:

  • nierdialysepatiënten
  • patiënten die radiotherapie of een chemokuur ondergaan
  • mensen die permanent gebruik maken van een rolstoel en geen eigen aangepast vervoer hebben
  • visueel gehandicapten die zich niet zonder begeleiding kunnen verplaatsen

Hardheidsclausule
Om mensen tegemoet te komen die buiten deze categorieën vallen, maar die wél zijn aangewezen op taxivervoer of een andere vorm van vergoeding, is de zogenaamde hardheidsclausule in de regeling opgenomen. Zorgverzekeraars mogen op grond daarvan een uitzondering maken voor patiënten die langdurig op vervoer zijn aangewezen. Om alsnog voor een vergoeding in aanmerking te komen, moet je de drie volgende criteria voldoen:

  • je hebt een ziekte of aandoening waarbij u langer dan 5 maanden op vervoer bent aangewezen;
  • je reisafstand (enkele reis) moet minimaal 25 km of 1 uur reistijd met de auto bedragen;
  • je moet minstens twee keer per week vervoer nodig hebben naar de bestemming die gedeeltelijk ten laste komt van de Ziekenfondswet. 

Als je een beroep op de hardheidsclausule wil doen, moet je vooraf toestemming bij de zorgverzekeraar vragen. De huisarts of een behandelend specialist moet het aanvraagformulier invullen en naar de de zorgverzekeraar sturen. De zorgverzekeraar bepaalt of je alsnog voor een vergoeding in aanmerking komt en zo ja voor welk soort vervoer (openbaar vervoer, eigen auto of taxi). Je arts kan dus níet voorschrijven dat je afhankelijk bent van taxivervoer.

In de praktijk blijken de verschillende verzekeraars de hardheidsclausule niet allemaal even streng te hanteren.

Eigen bijdrage
Zittend ziekenvervoer zit vanaf 1 januari 2006 in de basisverzekering van de nieuwe zorgverzekeringswet. Je betaalt een eigen bijdrage van 83 euro per jaar. Vanaf 1 januari 2006 geldt deze bijdrage voor een kalenderjaar, terwijl het voorheen om twaalf aaneengesloten maanden ingaand op een willekeurig tijdstip (bijvoorbeeld van september 2004-september 2005) ging. Voor mensen die in 2005 al een eigen bijdrage hebben betaald die volgens de oude regeling tot dezelfde maand in 2006 geldig zou zijn, is echter geregeld dat ze de eigen bijdrage voor 2006 níet in januari al hoeven te betalen. Zo worden dubbele kosten voorkomen. Als je zorgverzekeraar ten onrechte tóch een dubbele eigen bijdrage heeft gevorderd, kun je bezwaar aantekenen. Daarbij kun je gebruik maken van de vragen en antwoorden op www.cg-raad.nl/zittendziekenvervoer/20060327.pdf

Aanvullende verzekering
Als je aanvullend verzekerd bent, wordt zittend ziekenvervoer vaak makkelijker vergoed. Er wordt dan niet gekeken of je in één van de categorieën past voor wie vervoer vanuit de basisverzekering vergoed wordt, maar of er een medische noodzaak bestaat. Kijk hiervoor je polisvoorwaarden na van je zorgverzekeraar.

Wat te doen bij een afwijzing?
Je kunt ook een afwijzing (= beschikking) krijgen, dan kan je mogelijk compensatie krijgen via de Belastingdienst (zittend ziektevervoer valt onder de buitengewone uitgaven) of bij de gemeente afdeling bijzondere bijstand wegens ziekte/handicap. Als je wegens een laag inkomen de reiskosten moeilijk zelf kunt betalen en je ze niet vergoed krijgt door de zorgverzekeraar, dan kun je een vergoeding aanvragen uit de bijzondere bijstand. De regelingen en vergoedingen kunnen per gemeente verschillen.

Meer informatie:

  • Het Juridisch steunpunt van de CG-raad kan je meer informatie over dit onderwerp geven en adviseren over hoe te handelen als je verzekeraar in jouw ogen ten onrechte weigert tot een vergoeding van zittend ziekenvervoer over te gaan.
  • Informeer bij je zorgverzekeraar naar de polisvoorwaarden
  • Bij een afwijzing informeer bij je eigen gemeente of een vergoeding vanuit de bijzondere bijstand mogelijk is.