Stichting Intermobiel

Doelstellingen en het beleidsplan

Doelstelling 

Naam en zetel: 

De stichting draagt de naam Stichting Intermobiel. De zetel van de stichting is gelegen in de gemeente Arnhem. De stichting heeft heel Nederland als werkterrein en soms ook in België. 

Doelstelling volgens statuten: De stichting heeft ten doel: 

 1. a)  minder mobiele en bedlegerige jongeren de gelegenheid bieden om met elkaar in contact te komen en met lotgenoten ervaringen uit te wisselen over hun beperkingen oftewel lotgenotencontact (digitaal/telefonisch/videoconferencing). Het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. 
 2. b)  de Stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door een website met bijbehorende activiteiten op te zetten en te onderhouden voor en door minder mobiele en bedlegerige jongeren. 
 3.  belangenbehartiging van de doelgroep
 4. voorlichting geven over leven met een handicap en ook lastige kwesties zoals intimiteit, seksualiteit en opvoeden worden besproken. De voorlichting kan ook aan (hoge) scholen gegeven worden. 

Intermobiel tracht dit doel onder meer te bereiken door: 

 1. Het bevorderen van lotgenotencontact: het tot stand brengen en bevorderen van lotgenotencontact voor jongeren die niet of nauwelijks de deur uit kunnen door hun lichamelijke handicap of ziekte. Aangezien de doelgroep een lichamelijke handicap heeft, heeft Intermobiel voor verschillende mogelijkheden gekozen om het lotgenotencontact aan te bieden, zodat de fysieke handicap geen belemmerende rol hoeft te spelen in het hebben van lotgenotencontact. De vorm wordt aangepast op de wensen van de doelgroep.
 2. Kennisuitwisseling tot stand brengen en bevorderen: het gaat primair om kennisuitwisseling tot stand brengen en bevorderen tussen de doelgroep en eventueel hun omgeving. Dit gebeurt via de website, telefoon, videobellen en ook via het digitale Mobiel Magazine dat twee keer per jaar uitkomt. 
  Secundair gaat het ook om kennisuitwisseling bevorderen tussen organisaties onderling om daar de doelgroep mee te helpen. De kennisuitwisseling vindt plaats door de doelgroep. Zij zijn de ervaringsdeskundigen. Ze weten uit eigen ervaring veel over aanpassingen, (on)toegankelijke uitgaansgelegenheden en vakantiemogelijkheden, voorzieningen en instanties. Deze aanwezige kennis wil de stichting positief inzetten, zodat niet iedereen hetzelfde wiel hoeft uit te vinden en bijdrage aan participatie en inclusie. 
 3. Belangenbehartiging van de doelgroep. Intermobiel zet zich in voor jongeren met een chronische ziekte of lichamelijke handicap, die minder mobiel of aan huisgebonden zijn. Deze groep jongeren krijgt weinig tot geen aandacht van andere gehandicaptenorganisaties voor de grote beperkingen en problemen waar ze mee te kampen hebben. Deze groep jongeren wordt vergeten, omdat ze vaak eenvoudigweg niet gezien worden door hun huisgebondenheid. Stichting Intermobiel zet zich voor deze jongeren in én is dus hun stem en vertegenwoordiging. Intermobiel doet zowel aan collectieve als individuele belangenbehartiging. 
  Dit kan zijn dat het gedaan wordt door te contacten met een instelling zoals een gemeente maar ook door het bijwonen van debatten in de Tweede Kamer of in gespreksgroepen van het ministerie van VWS of andere belangenpartijen.
 4. Voorlichting geven over en door mensen met een lichamelijke handicap en leven met een handicap. Alles wat hoort bij leven met een handicap kan aan bod komen dus ook het bespreekbaar maken van moeilijk bespreekbare onderwerpen zoals intimiteit en seksualiteit. We zijn ook bezig met onder andere het schrijven van een verhalenboek over intimiteit en seksualiteit en het geven van voorlichting op middelbare of hoge scholen. We pakken dit onderwerp ook op om ons in te zetten het taboe te verminderen en voor samenwerking op het gebied van seks met een handicap door aan onderzoek mee te doen. Op verzoek geven we dus voorlichting digitaal of fysiek.  
 5. Door het Johan Intermobiel Fonds helpen we enkele lotgenoten per jaar op het gebied van pc en communicatie. Aanvragen op andere gebieden worden afgewezen. De aanvrager dient alle informatie te verstrekken waaronder ook de financien. De financiele middelen zijn beperkt dus er wordt door de directeur, die dit fonds heeft opgezet, beslist of een aanvraag goed of afgekeurd wordt.

De doelstellingen zijn door de doelgroep voorgedragen net als de kennis en inhoud waarmee de website en het magazine gevuld is. Stichting Intermobiel is echt een initiatief met doelstellingen en inhoud vanuit de doelgroep zelf. Zij bepalen welke thema’s behandeld worden en waar aanpassing nodig is. De Stichting heeft een positieve insteek en gaat uit van de kracht van de doelgroep zelf oftewel empowerment.

3. Doelgroep 

De primaire doelgroep van Intermobiel zijn jongeren van 18 en ouder in Nederland die door een lichamelijke handicap en/of chronische ziekte minder mobiel of aan huisgebonden zijn. De doelgroep van de website is ziekteoverstijgend, omdat je door vele ziektes minder mobiel of huisgebonden kunt worden. De gezamenlijke factor is de mobiliteitsbeperking. Secundair gaat de aandacht uit naar de omgeving van de doelgroep. De informatie op deze website is voor iedereen met een handicap en zijn omgeving beschikbaar. 

 

4. Werkwijze (beleidsplan)

Intermobiel heeft haar website en de overige activiteiten zoals lotgenotencontact een positieve insteek gegeven. Intermobiel laat zien wat je als jongere met een lichamelijke handicap nog wél kan in plaats van gefixeerd te zijn om wat allemaal niet kan als je minder mobiel of huisgebonden bent. Intermobiel richt zich dus vooral op mogelijkheden. Ze benoemt en toont deze mogelijkheden ook op haar website en in het Mobiel Magazine in de vorm van positieve voorbeelden, zoals met de (lig)rolstoel of bed op vakantie gaan, uitgaan, studeren, sporten of werken. Deze voorbeelden werken drempelverlagend en stimulerend. Een ander durft dit makkelijker te doen als hij weet dat hij niet de enige is.

 

Door het meedenken van Stichting Intermobiel en door de positieve voorbeelden kan het zijn dat er oplossingen aangereikt worden hoe je even uit je huis kunt komen om zoveel mogelijk te kunnen deelnemen aan de ‘gewone’ maatschappij. Maar daarnaast laat Intermobiel zien dat het door de ICT techniek, de juiste aanpassingen, voorzieningen met de juiste wil en positiviteit het ook mogelijk is om vanuit huis actief deel te nemen aan de ‘gewone’ maatschappij. Intermobiel draagt dus bij aan de maatschappelijke participatie van jongeren met een lichamelijke handicap of chronische ziekte. Intermobiel wil laten zien dat minder mobiel of huisgebonden zijn, niet hoeft te betekenen dat je dan 'veroordeeld' bent tot een saai en vereenzaamd leven achter de geraniums. Dit houdt in dat Intermobiel werkt aan een positieve beeldvorming van jongeren met een lichamelijke handicap. 

 

Zelf verantwoordelijk blijven 

De doelgroep kan bij Intermobiel vragen neerleggen om bijvoorbeeld mee te denken om naar een concert toe te gaan met bed. Intermobiel wil dit graag doen. De kennis, ervaring en contacten die er zijn worden positief ingezet, maar wel op een zodanige wijze dat de verantwoordelijkheid bij de doelgroep zelf blijft. Intermobiel verwacht wel dat de doelgroep eerst zelf de moeite heeft genomen om het te regelen, voordat ze hulp vragen. Intermobiel wil niets overnemen, maar wil wél meedenken in een oplossing. De jongere blijft dus zelfverantwoordelijk voor zijn doen en laten. Intermobiel wil niet dat de doelgroep afhankelijk wordt van Stichting Intermobiel. Het is juist belangrijk het zelfstandig handelen bij jongeren met een lichamelijke handicap te stimuleren en bevorderen. Vandaar dus deze aanpak. 

 

De meeste vrijwilligersactiviteiten worden door de doelgroep uitgevoerd met een klein team van vrijwilligers zonder handicap. 

 

Waarin onderscheidt Stichting Intermobiel zich ten opzichte van andere gehandicaptenorganisaties?

 

-        Er is niets voor jongeren met een handicap die geheel of deels huisgebonden zijn en dus niet naar activiteiten buitenshuis toekunnen.

-          Er is niets voor jongeren boven de 18 jaar met een handicap op internet wat ziekte overstijgend is.

-          Stichting Intermobiel zet zich in voor een ziekte overstijgende doelgroep en stijgt dus uit boven de hokjesgeest per ziekte. De activiteiten komen dus ten goede aan een grote groep jongeren met een handicap of chronische ziekte.

-          We bieden actief ervaringskennis aan en stimuleren tot de uitwisseling van ervaringskennis om daar een lotgenoot mee te helpen.

-          Op de site in de fotohoek staan foto's van aanpassingen met uitleg van de gebruiker. Zo kan je dus zien wat er allemaal op de markt is en al eens gemaakt is, zodat je niet hetzelfde wiel uit hoeft te vinden.

-          We bieden de spraakchat aan via Zoom voor digitaal lotgenotencontact voor jongeren die niet makkelijk de deur uitkunnen en door het contact minder vereenzamen en een luisterend oor kunnen vinden.

-          We pakken lastige onderwerpen op als opvoeden met een handicap en seksualiteit met een handicap. Dit soort onderwerpen worden door andere organisaties voor jongeren niet opgepakt vanwege het taboe.

-          De toegankelijkheidsdatabase op de website is uniek. Het drie sterrensysteem van toegankelijkheid geeft duidelijk aan of iets toegankelijk is voor een handrolstoel, scootmobiel of bed. Ook is de vragenlijst kort en bondig en wordt deze ingevuld door de bezoekers zelf.

-          We werken samen. De website opvoeden met een handicap is samengegaan met onze website. We werken liever samen met de doelgroep en bundelen onze krachten dan dat er tig stichtingen ontstaan. Daar is niemand bij gebaat.

-          We zijn een initiatief dat door de doelgroep zelf is opgezet en wordt onderhouden en bijgehouden. Jongeren met een handicap houden zelf de website van Stichting Intermobiel bij. Zo sluit het meteen ook goed aan bij de behoeftes vanuit de doelgroep.

-          Intermobiel werkt samen met jongeren met én zonder handicap. Voor de vrijwilligersfuncties redactiewerk hebben we ook een aantal jongeren zonder handicap, zodat zij door de stichting in aanraking komen met jongeren met een handicap. Voordeel van vrijwilligers zonder handicap is dat ze constanter zijn en minder snel uitvallen door ziekte. Zo hebben we toch een constante factor als veel vrijwilligers met een handicap uitvallen. Ook ontstaat zo meteen integratie en participatie van jongeren met en zonder handicap. We willen ook uitstijgen boven het hokje ’gehandicapt’.