Stichting Intermobiel

Centrum bijzondere tandheelkunde voor mensen met een lichamelijke handicap en/of angststoornis

Het Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde (CBT) in bijzondere gevallen is – zoals de naam al aangeeft – bedoeld voor een bijzondere patiëntencategorie die in dit centrum wordt behandeld. Hierbij gaat het om patiënten met bepaalde aandoeningen (bijvoorbeeld gehandicapten) voor wie wettelijk een uitzonderingspositie is gemaakt, waardoor zij aanspraak kunnen maken op vergoeding van gemaakte tandartskosten. 

Aandachtsgebieden
Binnen het centrum worden vijf aandachtsgebieden onderscheiden:

 • maxillofaciale prothetiek;
 • volledige prothetiek;
 • dysfunctie van het kauworgaan;
 • angstbegeleiding;
 • gehandicaptenzorg.

Bron: Folder ziekenhuis Rijnstate Arnhem

Het Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde (CBT) van Ziekenhuis Rijnstate in Arnhem is gericht op patiënten bij wie behandeling in de algemene tandartspraktijk niet goed mogelijk is. Het CBT geeft in deze gevallen advies of neemt de tandheelkundige behandeling geheel of gedeeltelijk over. Situaties of afwijkingen die tot de bijzondere
tandheelkunde gerekend kunnen worden zijn:

 • problemen met een gebitsprothese door bijvoorbeeld soms sterk geslonken kaakwallen, abnormale verhoudingen tussen boven- en onderkaak of een sterke kokhalsreflex;
 • moeilijkheden bij kauwen, bijten of bewegen van de kaak door bijvoorbeeld pijn in het kaakgewricht of kauwspieren. Dit kan vergezeld gaan van geluiden in het kaakgewricht, (hoofd)pijn en/of bewegingsbeperking;
 • extreme angst voor de behandeling door de tandarts, zodat regelmatig bezoek aan de tandarts telkens wordt uitgesteld;
 • verstandelijke en/of lichamelijke handicap;
 • ernstige aangeboren afwijkingen zoals schisis(hazenlip), afwijkingen van het tandglazuur of het ontbreken van tanden en kiezen door een erfelijke oorzaak;
 • ernstige afwijkingen verkregen door een ongeluk waarbij de kaken betrokken waren of door operaties in verband met mondkanker of andere afwijkingen. Bestraling of medicijngebruik in verband hiermee kunnen ook een reden zijn;
 • Medische aandoeningen die het gebit schaden of waarbij een gezonde mond, vrij van ontstekingen, absoluut noodzakelijk is (orgaantransplantatie of open-hartoperatie).

In het Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde (CBT) werken tandartsen, tandartsassistenten en een mondhygiënist, die allen beschikken over specifieke deskundigheid met betrekking tot de behandeling van patiënten met bijzondere tandheelkundige problemen. Deze problemen reiken soms verder dan alleen de mond en het gebit. Het CBT werkt daarom nauw samen met fysiotherapeuten en een klinisch psycholoog. Daarnaast werkt het centrum nauw samen met de afdeling Mond- en Kaakchirurgie welke zich naast het Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde bevindt. Soms zijn naast de kaakchirurg ook andere specialisten betrokken bij de behandeling, zoals een orthodontist, KNO-arts, plastisch chirurg,  kinderarts, neuroloog of anesthesioloog. De tandartsen van het CBT zijn geen medisch specialisten, geen kaakchirurgen maar tandartsen met een specifieke deskundigheid. Door concentratie van patiënten met bijzondere tandheelkundige problemen ontwikkelen zij deze deskundigheid in diagnostiek en behandeling.

De verwijzing
Bij een tandheelkundig probleem dient eerst de eigen tandarts geconsulteerd te worden. Is na dat tandartsbezoek geen afdoende oplossing voor handen, dan is een verwijzing naar het Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde de aangewezen weg. Deze verwijzing moet zoveel mogelijk in samenspraak met de eigen tandarts geschieden. Om een eerste consult te krijgen bij het CBT heeft de patiënt een verwijsbrief van zijn tandarts, huisarts of specialist nodig. Het centrum heeft hiervoor speciale verwijsformulieren. Indien deze formulieren niet in uw bezit zijn, kunt u deze opvragen bij het secretariaat van het CBT in Arnhem (026 - 378 77 11). Een goede verwijzing bevat in elk geval de volgende onderdelen:
 
1. persoonlijke gegevens van de patiënt;
2. het probleem en de relevante historie;
3. eigen bevindingen;
4. reeds uitgevoerde behandeling en resultaat;
5. concrete vraagstelling;
6. wensen ten aanzien van participatie in de behandeling.

Nadat de patiënt zich telefonisch heeft aangemeld, krijgt hij inschrijfformulieren thuisgestuurd. Deze formulieren moeten volledig worden ingevuld en teruggestuurd naar het Centrum van Bijzondere Tandheelkunde. Aan de hand van deze gegevens bepaalt een tandarts van dit centrum bij wie de patiënt wordt ingepland. De patiënt krijgt schriftelijk bericht wanneer hij op het Centrum van Bijzondere Tandheelkunde wordt verwacht.

Behandeling en financiën

Om te kunnen beoordelen of de patiënt voor tandheelkundige hulp in het CBT in aanmerking komt of om een advies te kunnen geven, onderzoekt de tandarts van het CBT de mondsituatie van de patiënt. In enkele gevallen wordt het advies van een kaakchirurg gevraagd of een ander specialisme. Als de centrumtandarts meent dat de patiënt in aanmerking komt voor vergoeding van de kosten van bijzondere tandheelkundige hulp, stelt hij in overleg met de patiënt een behandelplan op. De kosten van de behandeling worden met de patiënt besproken. Daarbij wordt aangegeven welke kosten voor rekening van de patiënt komen (eigen bijdrage), en welke kosten naar alle waarschijnlijkheid door de zorgverzekeraar worden vergoed. De tandarts van het CBT vult een aanvraagformulier in. Vervolgens worden het aanvraagformulier, het behandelplan en eventuele röntgenfoto’s en andere gegevens naar de zorgverzekeraar gestuurd.

De zorgverzekeraar beoordeelt of de patiënt in aanmerking komt voor een vergoeding van de kosten van de behandeling in het CBT. In een enkel geval maakt de adviserend tandarts van de zorgverzekeraar een afspraak met de patiënt voor een gesprek of tandheelkundig onderzoek om zich beter op de hoogte te stellen van de problematiek. Komt de patiënt niet in aanmerking voor bijzondere tandheelkundige hulp, dan wordt deze in principe met een behandeladvies terugverwezen naar zijn eigen tandarts.

 

Wanneer de patiënt toch behandeling in het CBT wenst, kan hij zich altijd op eigen kosten volgens het dan geldende uurtarief laten behandelen. De patiënt dient zich hierbij echter wel te realiseren, dat de kosten vaak hoger zijn en de vergoedingen lager dan bij behandeling door de eigen tandarts. Komt de patiënt in aanmerking voor vergoeding van bijzondere tandheelkundige hulp, dan kan met de behandeling worden begonnen, nadat dus toestemming is verleend door de zorgverzekeraar. De patiënt blijft in principe altijd patiënt van zijn eigen tandarts. Het CBT neemt voor zover nodig de behandeling tijdelijk over. De eigen tandarts zal eventueel voorbereidende behandelingen uitvoeren die niet noodzakelijkerwijs in het ziekenhuis hoeven plaats te vinden. Na uitvoering van het behandelplan wordt de patiënt vrijwel altijd terugverwezen naar zijn eigen tandarts. Deze voert ook de controles van de behandeling van het CBT uit nadat de patiënt klachtenvrij is terugverwezen. In een enkel geval, bij ernstige afwijkingen, wordt toestemming aan de zorgverzekeraar gevraagd om de controles bij het CBT uit te voeren.

 

Vergoeding Menzis
Centrum Bijzondere Tandheelkunde worden in 2009 gecontracteerd voor aanspraken basisverzekering: te weten bijzondere tandheelkunde.

Meer informatie:

Geschreven door Veroni Steentjes