Stichting Intermobiel

WVG Wet voorzieningen gehandicapten

Hieronder vind je informatie over de wet voorzieningen gehandicapten (WVG). Onderdeel van deze wet is de vervoersvoorziening WVG:

 1. Wat houdt de wet WVG in?
 2. Vervoersvoorzienigen WVG


Wat houdt de wet WVG in?
Gemeenten hebben tot taak ervoor te zorgen dat mensen met een handicap of chronische ziekte zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. Dat staat in de Wet Voorzieningen Gehandicapten (WVG).

De WVG valt onder verantwoordelijkheid van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. U kunt via deze wet drie soorten voorzieningen (grotendeels) vergoed krijgen:

 1. woonvoorzieningen, zoals aanpassingen aan uw woning of een verhuizing naar een aangepaste woning;
 2. rolstoelen
 3. vervoersvoorzieningen.

Voor wie is hij bedoeld?
In veel gemeenten krijgen alleen mensen die een inkomen hebben onder een bepaalde grens een WVG-voorziening.

De gemeente vergoedt altijd de goedkoopste ’adequate’ voorziening. Adequaat houdt in dat de voorziening uw probleem oplost. Wilt u een duurdere voorziening zonder dat die medisch noodzakelijk is, dan moet u de meerkosten zelf betalen. Elke gemeente heeft trouwens zo haar eigen opvattingen over ’medisch noodzakelijk’ en ’adequaat’. Zo kan het voorkomen dat in de ene gemeente vrijwel nooit een traplift wordt vergoed en in de andere gemeente altijd.

Waar en hoe vraag je het aan?
Woonvoorzieningen aanvragen

Voor een woningaanpassing heb je geen verwijzing nodig van je huisarts of specialist. Als u bijvoorbeeld steeds meer moeite hebt met traplopen, struikelt over de drempels in huis of niet meer goed kunt opstaan van de wc, dan kunt u zelf een aanvraag indienen bij de gemeente. Huurt u een woning, dan kunt u ook de verhuurder vragen om een aanvraag in te dienen. Zorg in elk geval dat je de vergoeding aanvraagt voordat je iets verandert; de gemeente vergoedt de kosten nooit achteraf! Nadat u uw aanvraag bij de gemeente hebt ingediend, schakelt de gemeente een deskundige instantie in, bijvoorbeeld de GGD. Die beoordeelt welke woningaanpassingen noodzakelijk zijn en ook of deze tegen redelijke kosten kunnen worden uitgevoerd.

De gemeente zoekt naar de oplossing met de laagste kosten. Dit kan betekenen dat u moet verhuizen naar een andere woning. Maar dan moet wel duidelijk zijn dat die woning op redelijke termijn beschikbaar is. Bovendien mag uw sociale leven er niet op achteruitgaan door de verhuizing. De verhuis- en inrichtingskosten krijgt u vergoed (tot een maximumbedrag).

Rolstoelen aanvragen
Voor een rolstoel kan je bij je gemeente terecht, behalve wanneer je in een verzorgingshuis of een andere AWBZ-instelling woont; dan moet je bij je zorgverzekeraar zijn voor een rolstoel. De gemeente vraagt voor rolstoelen geen eigen bijdrage.

Vervoersvoorziening aanvragen
Je kunt bij de gemeente waar je woont een vervoersvoorziening aanvragen als u door uw handicap of chronische ziekte niet kunt reizen met het openbaar vervoer. Er zijn voorzieningen voor gemeentelijk en regionaal vervoer en voor landelijk vervoer. Sommige mensen kunnen ook deze voorzieningen niet gebruiken; als dat voor u geldt, kijkt de gemeente naar individuele vervoersvoorzieningen, bijvoorbeeld een aangepaste auto.

Waar vind je meer informatie over de WVG


Pijl omhoog

Vervoersvoorzieningen Wet Voorzieningen Gehandicapten (WVG)
Voor gehandicapten heeft de Wet Voorzieningen Gehandicapten (WVG) allerlei voorzieningen. Een ervan is dus de vervoersvoorzieningen WVG. Deze wet wordt uitgevoerd door de gemeente. In Arnhem heet het Bureau Voorzieningen Ouderen en Gehandicapten (VOG). De benaming kan verschillen per gemeente.

Er zijn verschillende vervoersvoorzieningen:

Aanvullend openbaar vervoer
Als u door een handicap geen gebruik kunt maken van het reguliere openbaar vervoer, dan kunt u voor een vervoersvoorziening een beroep doen op de gemeente. Gehandicapten met een WVG- indicatie hebben daarbij de keuze uit:

 • een kortingspas waarmee zij tegen openbaarvervoertarief met Regiotaxi KAN kunnen reizen + een onkostenvergoeding van € 117,- per jaar (bedrag per 2005);
  of
 • een vrij te besteden bedrag van € 345,- per jaar (bedrag per 2005). De kortingspas komt dan te vervallen.

U kunt immers met dit bedrag op een andere wijze uw vervoer regelen en/of van Regiotaxi KAN gebruikmaken tegen het volle tarief.  Om een keuze te maken die het beste bij uw situatie past, speelt een afweging in kosten een belangrijke rol. Daarnaast zal uw keuze afhangen van het feit of u een eigen auto heeft en/of u de mogelijkheid hebt vrienden/buren in te schakelen voor uw vervoer. U kunt in ieder geval kiezen voor het vervoer dat u het prettigste vindt en u de meeste zekerheid biedt.

In een aantal situaties is het mogelijk aanvullende vervoersvoorzieningen te verstrekken, zoals:

 • een financiële tegemoetkoming voor het gebruik van een (rolstoel)taxi;
 • een scootmobiel of een gesloten elektrische buitenwagen in bruikleen;
 • een driewielfiets. Tweewielfietsen komen niet voor vergoeding in aanmerking.
 • een loopfiets of tandem.

Om te kunnen vaststellen welke voorziening voor u het meest geschikt is, schakelt de gemeente een medisch adviseur in.Aan de hand van dit advies neemt de gemeente een beslissing op uw aanvraag.

Individuele vervoersvoorziening
U kunt gelet op de aard van uw belemmeringen misschien geen gebruik maken van het collectief vervoer. Een aangepaste auto, vervoer per individuele taxi of vervoer door derden kan dan worden vergoed vanuit de WVG.

Andere verplaatsingsmiddelen
Speciaal voor het afleggen van korte afstanden kunt u in aanmerking komen voor een scootermobiel of

Tips
Bij collectief vervoer is het mogelijk dat gezinsleden meereizen met de gehandicapte. Meereizenden betalen hetzelfde bedrag als de pashouder. Als een begeleider medisch gezien noodzakelijk is, kan deze gratis meereizen.
Voorwaarden
· u kunt door uw belemmeringen geen gebruik maken van het openbaar vervoer
Voorwaarde bij het verstrekken van een fiets is, dat u voor het algemeen gebruikelijk zijn van een fiets een bijdrage verschuldigd bent van € 500,-. Algemeen gebruikelijk wil zeggen dat een ieder geacht wordt een fiets is zijn bezit te hebben en de aanschafkosten daarvan te kunnen bepalen. De aanschafkosten van een standaardfiets zijn bepaald op dit bedrag. De meerkosten van een aangepaste fiets worden vergoed.

Aankomende veranderingen;
Op 1.1.2007 wordt een nieuwe wet van kracht: de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO). De WVG gaat dan op in de WMO. Alle vervoersvoorzieningen die u vergoed krijgt uit de WVG worden dan dus vergoed vanuit de WMO. Voor de individuele vervoersvoorzieningen komt er in de WMO een persoonsgebonden budget (PGB).